Hakham Shimon Agassi Family Tree

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OTHER 
INDEX 

B   Surnames

Bahar
Bahar, Massouda  ( 1882 - 1973)  
Bahar, Mira    
Bahar, Rachel Abdallah Eliya  ( 1866 - 1954)  
Bahar, Sassoon    

Bakas
Bakas, Anat    
Bakas, Dani    
Bakas, Gilad    
Bakas, Lotem    

Bakhash
Bakhash, Viktorine Khadouri    

Bar-Zohar
Bar-Zohar, Keren    

Barash
Barash, Amos    
Barash, Gad    
Barash, Haim    
Barash, Yael    

Batya
Batya,    

Bazel
Bazel, Daniel    
Bazel, Geri    
Bazel, Jesica    

Ben-Ari
Ben-Ari, Avraham    
Ben-Ari, Iddo    
Ben-Ari, Natan Zeev   
Ben-Ari, Nitzan    
Ben-Ari, Noam    
Ben-Ari, Yoav    

Ben-Moshe
Ben-Moshe, Efrayim    
Ben-Moshe, Galia    
Ben-Moshe, Gil    
Ben-Moshe, Idit    

Ben-Zvi
Ben-Zvi, David    
Ben-Zvi, Efrat    
Ben-Zvi, Itamar    
Ben-Zvi, Yehonatan    

Berger
Berger, Edna    

Bergman
Bergman, Gili    

Bergmann
Bergmann, Hadassa    

Bernstein
Bernstein, Mathew    
Bernstein, Nil    
Bernstein, Sam    

Binyamin
Binyamin, Avraham    
Binyamin, Gabbi    
Binyamin, Ketti Nava   
Binyamin, Yehuda    

Bishari
Bishari, Eldad    
Bishari, Ezri    
Bishari, Naomi    
Bishari, Nethanel    
Bishari, Ora    

Blacklock
Blacklock, Graham    
Blacklock, Vikki    

Blass
Blass, Cfir    
Blass, Daniel    
Blass, David    
Blass, Dona    
Blass, Keren    
Blass, Meir    

Bnayahu
Bnayahu, Adiel    
Bnayahu, Hannan    
Bnayahu, Meir    
Bnayahu, Michael    
Bnayahu, Shlomit    
Bnayahu, Yael    

Bodenstein
Bodenstein, Avraham  ( 1917 - 1997)  
Bodenstein, Haim Kalman    
Bodenstein, Hava    
Bodenstein, Haya    
Bodenstein, Matilda    
Bodenstein, Miriam    
Bodenstein, Shimon  ( 1907 - 2000)  
Bodenstein, Yehudit  ( 1914 - 1995)  
Bodenstein, Yitzhak    

Boimfeld
Boimfeld, Barak    

Brand
Brand, Nilly    

Brener
Brener, Hagai    
Brener, Lior    
Brener, Ofir    
Brener, Yaron    

Buk'i
Buk'i, Dalia Ezra    

Burshi
Burshi, ?    
Burshi, David Daud    
Burshi, Rachel    
Burshi, Rina    
Burshi, Shalom    
Burshi, Viktoria    
Burshi, Violet    

Butbul
Butbul, Aviram    
Butbul, Nitzan    
Butbul, Shaked    

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z OTHER 
 | INDEX | HOME | EMAIL | 

Generated ιεπ 16, 2014 
GEDCOM to HTML by GedHTree V2.80 © 1999-2009