Send an e-mail to Shimon Agassi.
?הערות, הארות, תוספות
מורשת סבא / טקסטים
אתרי מורשת סבא
תמונות וסרטי המפגש
1986א. סרטי המפגש המשפחתי במוצא
תכני פינות הפעילות במפגש
אורחים חלק ב -
אורחים חלק א -
ברכות -
דברי האורח מר עזרא דשט -
דברי הנכד שמעון אגסי בן אליהו -
דברי הנין דוד כדיר נכדו של עזרא ציון -
"ב. פינת "הספר החי
שירה וקריאה / טקסטים
אליס כדיר בת עזרא ציון -
אהרון, מאיר ויהוא שעשוע -
תוכנית המפגש -
משתתפי המפגש -
משובי משתתפים במפגש -