Descendants  of  Shimon  Agassi

1

1 Shimon Agassi 1852 - 1914

2

.. +Rachel Abdallah Eliya Bahar 1866 - 1954

3

........ 2 Aharon Agassi 1882 - 1898

4

........ 2 Menashe Agassi 1884 - 1889

5

........ 2 Farha Agassi 1888 - 1992

6

............ +Shaul Somekh 1862 - 1924

7

................... 3 Khatun Somekh 1906 - Unknown

8

....................... +David Marshal 1900 - Unknown

9

............................. 4 Nissim Marshal

10

................................. +Grace Mash'al

11

........................................ 5 Ann Marshal

12

............................................ +? ?

13

.................................................. 6 Daniel Marshal

14

.................................................. 6 Linda Marshal

15

.................................................. 6 Emmi Marshal

16

.................................................. 6 Dalia Marshal

17

........................................ 5 David Marshal

18

............................. 4 Julliet Marshal

19

................................. +Salmon Ezra

20

........................................ 5 Vivian Ezra

21

............................................ +Avraham Binyamin

22

.................................................. 6 Gabbi Binyamin

23

.................................................. 6 Ketti Nava Binyamin

24

.................................................. 6 Yehuda Binyamin

25

........................................ 5 Sandra Ezra

26

............................................ +Meir Bnayahu

27

.................................................. 6 Adiel Bnayahu

28

.................................................. 6 Hannan Bnayahu

29

.................................................. 6 Shlomit Bnayahu

30

.................................................. 6 Michael Bnayahu

31

.................................................. 6 Yael Bnayahu

32

........................................ 5 [2] Ilana Ezra

33

............................................ +[1] Shaul Somekh

34

.................................................. 6 [3] Tal Somekh

35

.................................................. 6 [4] Lior Somekh

36

...................................................... +[5] Orli

37

............................................................. 7 [6] Aviv Somekh

38

.................................................. 6 [7] Harel Somekh

39

...................................................... +[8] Ayelet

40

............................................................. 7 [9] Oren Somekh

41

........................................ 5 Edward Ezra

42

............................................ +Rachel Angel

43

.................................................. 6 David Ezra

44

.................................................. 6 Semion Ezra

45

.................................................. 6 Debra Ezra

46

............................. 4 Helen Marshal

47

................................. +Jacques Mozes

48

........................................ 5 Sharon Mozes

49

............................................ +Yaakov Frank

50

.................................................. 6 Orit Frank

51

.................................................. 6 Liran Frank

52

........................................ 5 David Mozes

53

............................................ +? Orna

54

.................................................. 6 Jonathan Mozes

55

.................................................. 6 Kleir Mozes

56

.................................................. 6 Hai Mozes

57

........................................ 5 Moris Mozes

58

............................................ +? Etti

59

.................................................. 6 Anat Mozes

60

.................................................. 6 Vered Mozes

61

........................................ 5 Michael Mozes

62

............................. 4 Shaul Marshal

63

............................. 4 Yehezkel Marshal

64

................................. +Rivka David

65

........................................ 5 Lea Marshal

66

............................................ +Shmuel Reuvan Yosef

67

.................................................. 6 Tehila Tiferet Yosef

68

.................................................. 6 Moshe Seadia Yosef

69

........................................ 5 Malca Marshal

70

............................................ +Yishayahu Menachem Mordechai

71

.................................................. 6 Hodaya Mordechai

72

.................................................. 6 Yosef Haim Mordechai

73

.................................................. 6 Israel Yehezkel Mordechai

74

.................................................. 6 Yehuda Refael Mordechai

75

.................................................. 6 Yaakov Mordechai

76

.................................................. 6 Yitzhak Mordechai

77

.................................................. 6 Hadassa Mordechai

78

.................................................. 6 Avraham Yinon Mordechai

79

.................................................. 6 Ovadia Mordechai

80

.................................................. 6 Shimon Elazar Mordechai

81

........................................ 5 Farha Gazela Z"L Marshal

82

........................................ 5 Ruti Marshal

83

............................................ +Avraham Avraham

84

.................................................. 6 Sharona Rivka Avraham

85

.................................................. 6 Arie Haim Avraham

86

.................................................. 6 Dvora Avraham

87

.................................................. 6 Yonatan Yehezkel Avraham

88

.................................................. 6 Avigail Avraham

89

........................................ 5 Yitzhak Marshal

90

........................................ 5 Yaakov Marshal

91

............................................ +Mati

92

.................................................. 6 David Marshal

93

.................................................. 6 Rachel Marshal

94

.................................................. 6 Moshe Marshal

95

.................................................. 6 Shlomo Marshal

96

.................................................. 6 Mordechai Marshal

97

........................................ 5 Yosef Marshal

98

........................................ 5 Avraham Marshal

99

............................................ +Zehava

100

.................................................. 6 Hagit Marshal

101

.................................................. 6 Michal Marshal

102

.................................................. 6 Hadas Marshal

103

.................................................. 6 Shimon Marshal

104

.................................................. 6 Netanel Marshal

105

.................................................. 6 Itamar Marshal

106

.................................................. 6 Chen Marshal

107

.................................................. 6 Shir Marshal

108

.................................................. 6 Efrat Marshal

109

.................................................. 6 Mordechai Marshal

110

.................................................. 6 Hila Marshal

111

........................................ 5 Salach-Daniel Marshal

112

............................................ +Massouda-Orly

113

.................................................. 6 Yehuda Marshal

114

.................................................. 6 Tehila Nava Marshal

115

.................................................. 6 Yinon Marshal

116

.................................................. 6 Avigail Marshal

117

.................................................. 6 Nechama Marshal

118

.................................................. 6 Pinhas Marshal

119

.................................................. 6 Elisheva Marshal

120

.................................................. 6 Ruth Marshal

121

............................. 4 Yitzhak Marshal

122

................................. +? Vered

123

........................................ 5 Jonathan Marshal

124

............................. *2nd Wife of Yitzhak Marshal:

125

................................. +? Margaret

126

................... 3 Yosef Somekh 1909 - 2002

127

....................... +Helen Shaul

128

............................. 4 Nurit Somekh

129

................................. +Shaul Shamash

130

........................................ 5 Noam Shamash

131

........................................ 5 Ohad Shamash

132

............................. 4 [1] Shaul Somekh

133

................................. +[2] Ilana Ezra

134

........................................ 5 [3] Tal Somekh

135

........................................ 5 [4] Lior Somekh

136

............................................ +[5] Orli

137

.................................................. 6 [6] Aviv Somekh

138

........................................ 5 [7] Harel Somekh

139

............................................ +[8] Ayelet

140

.................................................. 6 [9] Oren Somekh

141

................... 3 Nazima Somekh 1911 - Unknown

142

....................... +Eliyahu David 1892 - Unknown

143

............................. 4 Shaul Eduard David 1929 - 1971

144

............................. 4 Shlomo William David

145

................................. +? ?

146

........................................ 5 Yitzhak Richard David

147

................... 3 Shimon Somekh 1915 - 2010

148

....................... +Shoshana Heizenfeld 1917 - 2008

149

............................. 4 Ruth Somekh

150

................................. +Avi Yahav 1954 - 1985

151

........................................ 5 Lior Yahav

152

............................. *2nd Husband of Ruth Somekh:

153

................................. +Gavriel Moshe

154

........................................ 5 Dor Moshe

155

............................. 4 Shaul Somekh

156

................................. +Esther Koren

157

........................................ 5 Michal Somekh

158

............................................ +Yitzhak ?

159

.................................................. 6 Binyamin Hai ?

160

........................................ 5 Nathan Somekh

161

........................................ 5 Yosef Somekh

162

........................................ 5 Yaakov Somekh

163

........................................ 5 Eliyahu Somekh

164

........................................ 5 Binyamin Somekh

165

........................................ 5 David Somekh

166

........ 2 Meir Sassoon Hai Agassi 1891 - 1896

167

........ 2 Esther Agassi 1892 - 1988

168

............ +Yaakov Somekh 1864 - 1933

169

................... 3 Reuven Somekh 1909 - 1987

170

....................... +Rachel Shahmoon 1915 - 1963

171

............................. 4 Yaakov Somekh

172

................................. +Yafa Vilenski

173

........................................ 5 Yamit Somekh

174

............................................ +Aviram Butbul

175

.................................................. 6 Shaked Butbul

176

.................................................. 6 Nitzan Butbul

177

........................................ 5 Hadas Somekh

178

............................................ +Eran Zamir

179

.................................................. 6 Odel Zamir

180

.................................................. 6 Nahman Zamir

181

.................................................. 6 Feiga Zamir

182

.................................................. 6 Sara Zamir

183

.................................................. 6 Natan Zamir

184

.................................................. 6 Naftali Zamir

185

........................................ 5 Ram Somekh 1979 - 2012

186

............................................ +Gili Vilian

187

.................................................. 6 Nishmatya Somekh

188

........................................ 5 Arie Somekh

189

............................. 4 Tamar Somekh

190

................................. +Fred Fineberg

191

........................................ 5 Avraham Fineberg

192

............................................ +? Loren

193

.................................................. 6 Raam Reuven Fineberg

194

.................................................. 6 Keren Shemesh Fineberg

195

........................................ 5 Ron Fineberg

196

............................................ +Naomi Elbaz

197

.................................................. 6 Sara Esther Fineberg

198

.................................................. 6 Avigail Rachel Fineberg

199

.................................................. 6 Zvi Efrayim Fineberg

200

.................................................. 6 Zipora Malca Fineberg

201

.................................................. 6 Serach Emuna Fineberg

202

.................................................. 6 Yedidia Aharon Fineberg

203

............................. 4 Arza Somekh

204

................................. +Salvatore Yehoshua Cohen

205

........................................ 5 Tom Yarden Cohen

206

............................. 4 Sassoon Somekh

207

................................. +Ruth Ravizada

208

........................................ 5 Rachel Z"L Somekh

209

............................................ +Shai Doctori

210

........................................ 5 Avner Somekh

211

............................................ +Bat-El Margalit Amrani

212

.................................................. 6 Ovadia Somekh

213

.................................................. 6 Shlomo Moshe Somekh

214

........................................ 5 Lior Somekh

215

............................................ +Sara Haya Edri

216

.................................................. 6 Zofia Somekh

217

................... 3 Luiz Somekh 1912 - 1984

218

....................... +Meir Sawdayee - Unknown

219

............................. 4 Moris Sawdayee

220

................................. +Berta Chachek

221

........................................ 5 Gideon Eduard Sawdayee

222

........................................ 5 Meir Sawdayee

223

............................. 4 Eli Sawdayee

224

................................. +Naomi Debbie

225

........................................ 5 Edna Sawdayee

226

............................................ +Robert Terry

227

.................................................. 6 Benjamin Terry

228

.................................................. 6 Yemima Terry

229

........................................ 5 Meir Sawdayee

230

............................................ +Arian Rivski

231

.................................................. 6 Omri Eli Sawdayee

232

........................................ 5 Oz Ezra Sawdayee

233

............................. 4 Fortuna Sawdayee

234

................................. +Jamil Gabbay

235

........................................ 5 Synthia Gabbay

236

............................................ +Geri Bazel

237

.................................................. 6 Jesica Bazel

238

.................................................. 6 Daniel Bazel

239

........................................ 5 Robert Gabbay

240

........................................ 5 Mona Gabbay

241

............................................ +Karlos Salama

242

.................................................. 6 Yarden Salama

243

............................. 4 Esperance Sawdayee

244

................................. +Naim Alani

245

........................................ 5 Karla Alani

246

........................................ 5 Eric Alani

247

............................................ +? Esther

248

.................................................. 6 Francis Ayni

249

........................................ 5 Rhoda Alani

250

............................................ +Philip Cole

251

.................................................. 6 Hana Louise Cole

252

.................................................. 6 Matthew Winston Cole

253

............................. 4 Jacqueline Sawdayee

254

................................. +Reuven Horesh

255

........................................ 5 Nashwa Horesh

256

............................................ +Nil Bernstein

257

.................................................. 6 Sam Bernstein

258

.................................................. 6 Mathew Bernstein

259

........................................ 5 Morin Horesh

260

............................................ +David Garrison

261

.................................................. 6 Jacques Garrison

262

.................................................. 6 Marlo Garrison

263

............................. 4 Hilda Sawdayee

264

................................. +David Blass

265

........................................ 5 Keren Blass

266

............................................ +Assaf Aslan

267

.................................................. 6 Niv Aslan

268

.................................................. 6 Shani Aslan

269

........................................ 5 Dona Blass

270

............................................ +Shlomo Namourdi

271

........................................ 5 Meir Blass

272

............................................ +? Anat

273

.................................................. 6 Cfir Blass

274

.................................................. 6 Daniel Blass

275

............................. 4 [14] Margo Sawdayee

276

................................. +[13] Edward Abdlazir

277

........................................ 5 [15] Guy Abdlazir

278

........................................ 5 [16] Meir Abdlazir

279

............................. 4 Jacques Sawdayee

280

................................. +Amalia Shamash

281

........................................ 5 Orli Sawdayee

282

............................................ +? ?

283

.................................................. 6 Roi ?

284

.................................................. 6 Gai ?

285

.................................................. 6 Yuval ?

286

........................................ 5 Limor Sawdayee 1976 - 2000

287

........................................ 5 Meir Sawdayee

288

................... 3 Violet Somekh 1914 - Unknown

289

....................... +Salman Zilkha 1901 - 1981

290

............................. 4 Dorin Zilkha

291

................................. +Josef Shochat

292

........................................ 5 Ronit Shochat

293

............................................ +Baruch Zabarski

294

.................................................. 6 Galit Zabarski

295

.................................................. 6 Yonatan Zabarski

296

........................................ 5 Nava Shochat

297

............................................ +Hagai Brener

298

.................................................. 6 Yaron Brener

299

.................................................. 6 Lior Brener

300

.................................................. 6 Ofir Brener

301

........................................ 5 Eilat Shochat

302

............................................ +Eli Fattal

303

.................................................. 6 Dorin Fattal

304

.................................................. 6 Shon Fattal

305

............................. 4 Kleir Zilkha

306

................................. +Aziz Eliyahu

307

........................................ 5 Shaul Eliyahu

308

............................................ +Lily Schayek

309

.................................................. 6 Erez Eliyahu

310

........................................ 5 Beni Eliyahu

311

............................. 4 Bertin Zilkha

312

................................. +Yaakov Lamdan

313

........................................ 5 Ilan Lamdan

314

............................................ +Shlomit

315

.................................................. 6 Oz Lamdan

316

.................................................. 6 Liad Lamdan

317

........................................ 5 Avidan Lamdan

318

............................................ +Roxana Sherman

319

.................................................. 6 Maya Lamdan

320

.................................................. 6 Roni Lamdan

321

.................................................. 6 Nadav Lamdan

322

........................................ 5 Calanit Lamdan

323

............................................ +Zvi Shamir

324

.................................................. 6 Tamar Shamir

325

.................................................. 6 Guy Shamir

326

.................................................. 6 Lia Shamir

327

............................. 4 Joice Yehudit Zilkha

328

................................. +Reuven Yehuda

329

........................................ 5 Yehoshua Yehuda

330

............................................ +Eynat Guttman

331

.................................................. 6 Amit Yehuda

332

.................................................. 6 Ittai Yehuda

333

........................................ 5 Eitan Yehuda

334

............................................ +Nira Krasik

335

.................................................. 6 Kfir Yehuda

336

.................................................. 6 Shir Yehuda

337

.................................................. 6 Shachar Yehuda

338

.................................................. 6 Gali Yehuda

339

........................................ 5 Naomi Yehuda

340

............................................ +Tzahi Keren

341

.................................................. 6 Neta Keren

342

.................................................. 6 Yaara Keren

343

............................. 4 Eva Zilkha

344

................................. +Salim Shimon

345

........................................ 5 Meir Shimon

346

........................................ 5 Miriam Shimon

347

............................................ +Yoram Oron

348

.................................................. 6 Ran Oron

349

.................................................. 6 Guy Oron

350

........................................ 5 Daniel Shimon

351

............................. 4 David Zilkha

352

................................. +Linda Sharabani

353

........................................ 5 Vered Zilkha

354

............................................ +Alexander Sokolovski

355

........................................ 5 Yael Zilkha

356

........................................ 5 Lilach Zilkha

357

........................................ 5 Shirli Zilkha

358

............................. 4 Rachel Zilkha

359

................................. +Rami Netzer-el

360

........................................ 5 Shlomi Netzer-el

361

............................................ +Liad

362

.................................................. 6 Yuval Rami Netzer-el

363

.................................................. 6 Hadas Netzer-el

364

.................................................. 6 Inbar Netzer-el

365

........................................ 5 Liron Netzer-el

366

............................................ +Sapir

367

........................................ 5 Sigal Netzer-el

368

............................. 4 Yaakov Zilkha

369

................................. +Gila Cohen

370

........................................ 5 Sani Zilkha

371

............................................ +Dana

372

.................................................. 6 Liam Zilkha

373

.................................................. 6 Rom Zilkha

374

........................................ 5 Hava Zilkha

375

............................................ +Shlomi ?

376

........................................ 5 Sigal Zilkha

377

............................................ +Roi ?

378

.................................................. 6 Daniel ?

379

............................. 4 Aharon Zilkha

380

................................. +Ferial Agassi

381

........................................ 5 [11] Orit Zilkha

382

............................................ +[10] Eli Shahmoon

383

.................................................. 6 [12] Idan Shahmoon

384

........................................ 5 Rina Zilkha

385

............................................ +Eliezer Falb

386

.................................................. 6 Adar Falb

387

........................................ 5 Oved Zilkha

388

............................................ +Michal Reznik

389

.................................................. 6 Guy Zilkha

390

........................................ 5 Avihu Salman Zilkha

391

............................................ +Keren Zeitlin

392

.................................................. 6 May Zilkha

393

.................................................. 6 Uri Zilkha

394

.................................................. 6 Itai Zilkha

395

.................................................. 6 Adi Zilkha

396

................... 3 Mazal Somekh 1917 - 2006

397

....................... +Meir Aslan - Unknown

398

............................. 4 [18] Shoshana Aslan

399

................................. +[17] Aharon Shaashua

400

........................................ 5 [19] Moshe Shaashua

401

............................................ +[20] Floret Unger

402

.................................................. 6 [21] Barak Shaashua

403

...................................................... +[22] Tmima

404

.................................................. 6 [23] Sagi Shaashua

405

.................................................. 6 [24] Ofir Shaashua

406

........................................ *2nd Wife of [19] Moshe Shaashua:

407

............................................ +[25] ? Raya

408

.................................................. 6 [26] Maor Haim Shaashua

409

.................................................. 6 [27] Israel Meir Shaashua

410

.................................................. 6 [28] Margalit Hana Shaashua

411

........................................ 5 [29] Meir Shaashua

412

............................................ +[30] Noa Dar

413

.................................................. 6 [31] Yehu Shaashua

414

.................................................. 6 [32] Hillel Shaashua

415

........................................ 5 [33] Dina Shaashua

416

............................................ +[34] Oved Haisraeli

417

.................................................. 6 [35] Shaked Haisraeli

418

.................................................. 6 [36] Assaf Haisraeli

419

................... *2nd Husband of Mazal Somekh:

420

....................... +Sassoon Bahar - Unknown

421

................... 3 Shimon Somekh 1920 - 2012

422

....................... +Saida Shahmoon

423

............................. 4 Jacob Somekh

424

............................. 4 Noga Somekh

425

................................. +Gavriel Avisidris

426

........................................ 5 Or Shlomo Avisidris

427

............................. 4 Sassoon Somekh

428

................... 3 Florin Somekh 1923 - 2002

429

....................... +Gurji Shahmoon 1921 - 2003

430

............................. 4 Sassoon Shahmoon

431

................................. +Dalia Alonero

432

........................................ 5 Lital Shahmoon

433

........................................ 5 Dor Shahmoon

434

............................. 4 [10] Eli Shahmoon

435

................................. +[11] Orit Zilkha

436

........................................ 5 [12] Idan Shahmoon

437

................... 3 Yehezkel Somekh 1927 - 2008

438

....................... +Mira Bahar

439

............................. 4 Anat Somekh

440

................................. +Oded Miller

441

........................................ 5 Keren Miller

442

........................................ 5 Zohar Miller

443

............................................ +Aviad Freeman

444

........................................ 5 Gil Miller

445

............................. 4 Michal Somekh

446

................................. +Nir Hirsch

447

........................................ 5 Yonatan Hirsch

448

........................................ 5 Noa Hirsch

449

........ 2 Ezra Zion Agassi 1897 - 1992

450

............ +Massouda Bahar 1882 - 1973

451

................... 3 Hanna Agassi 1912 - 1964

452

....................... +Efrayim Ayalon - Unknown

453

................... 3 Marcel Agassi 1916 - 1990

454

....................... +Emanuel Glazer 1913 - 1985

455

............................. 4 Dina Glazer

456

................................. +Eliezer Finkman

457

........................................ 5 Shiri Finkman

458

............................................ +Gilad Opher

459

.................................................. 6 Imri Finkman Opher

460

.................................................. 6 Nuri Finkman Opher

461

........................................ *2nd Husband of Shiri Finkman:

462

............................................ +Itay Lahat

463

.................................................. 6 Mika Lahat

464

........................................ 5 Naama Finkman 1972 - 2001

465

............................. 4 Orna Glazer

466

................................. +Avraham Ben-Ari

467

........................................ 5 Iddo Ben-Ari

468

............................................ +Naomi Nevo

469

.................................................. 6 Nitzan Ben-Ari

470

.................................................. 6 Natan Zeev Ben-Ari

471

........................................ 5 Yoav Ben-Ari

472

........................................ 5 Noam Ben-Ari

473

............................. *2nd Husband of Orna Glazer:

474

................................. +Yehuda Openheimer

475

................... 3 Aharon Agassi 1920 - 1948

476

....................... +Miriam Klipper 1921 - 2011

477

............................. 4 Ofra Agassi

478

................................. +Eli Zamir

479

........................................ 5 Yinon Zamir

480

............................................ +Sigal

481

........................................ 5 Limor Zamir

482

............................................ +Nadav Wertheim

483

.................................................. 6 Yam Wertheim

484

.................................................. 6 Almog Wertheim

485

.................................................. 6 Reef Wertheim

486

.................................................. 6 Daria Feya Wertheim

487

........................................ 5 Ayalon Zamir

488

............................................ +Einav Matari

489

.................................................. 6 Kfir Zamir

490

................... 3 Alice Agassi

491

....................... +Ezra Kadir 1920 - 2003

492

............................. 4 David Kadir

493

................................. +Rozalin Diamond

494

........................................ 5 Leona Kadir

495

........................................ 5 Zara Kadir

496

............................. 4 Ron Kadir

497

................................. +Dana Aldor

498

........................................ 5 Noam Kadir

499

............................. 4 Tal Kadir

500

................................. +Ravit Havshoosh

501

........................................ 5 Or Kadir

502

............................. *2nd Wife of Tal Kadir:

503

................................. +Tali

504

........................................ 5 Noa Kadir

505

................... 3 Shimon Agassi

506

....................... +Yehudit Vibranchik

507

............................. 4 Oren Agassi

508

................................. +Hagit Pazzael

509

........................................ 5 Rotem Agassi

510

............................................ +Merav

511

.................................................. 6 Chen Agassi

512

.................................................. 6 Dor Agassi

513

........................................ 5 Inbar Agassi

514

........................................ 5 Ravit Agassi

515

............................................ +Paz Rave

516

........................................ 5 Haddas Agassi

517

............................................ +Noam Kahalani

518

.................................................. 6 Romi Kahalani

519

........................................ 5 Ayelet Agassi

520

............................. 4 Shlomit Agassi

521

................................. +Gil Golani

522

........................................ 5 Doron Yakovlev-Golani

523

............................................ +Helena

524

.................................................. 6 Laurel-Doron Yakovlev-Golani

525

.................................................. 6 Anabelle Yakovlev-Golani

526

........................................ 5 Ori Golani

527

........................................ 5 Gonen Golani

528

............................. 4 Hillel Agassi

529

................................. +Smadar

530

........................................ 5 Efrat Agassi

531

............................................ +Eyal Teiman

532

.................................................. 6 Itai Teiman

533

.................................................. 6 Shaked Teiman

534

........................................ 5 Neta Agassi

535

........................................ 5 Idan Agassi

536

........................................ 5 Amir Agassi

537

............................. 4 Elisheva Agassi

538

................................. +Dani Bakas

539

........................................ 5 Anat Bakas

540

............................................ +Liav Ofer

541

.................................................. 6 Maayan Ofer

542

.................................................. 6 Matan Ofer

543

.................................................. 6 Marva Ofer

544

........................................ 5 Gilad Bakas

545

........................................ 5 Lotem Bakas

546

............................. *2nd Husband of Elisheva Agassi:

547

................................. +Moshe Kronenberg

548

........ 2 Dina Agassi 1898 - 1980

549

............ +Meir Shaashua - Unknown

550

................... 3 Avraham Shaashua Sharoni 1918 - 2012

551

....................... +Edna Golomb

552

............................. 4 Michal Sharoni

553

................................. +David Reuven

554

........................................ 5 Carmel Reuven

555

............................................ +Yehuda ?

556

.................................................. 6 Binyamin ?

557

.................................................. 6 Noga ?

558

.................................................. 6 Yedidya ?

559

........................................ 5 Limor Reuven

560

........................................ 5 Ido Reuven

561

............................................ +Shira

562

.................................................. 6 Tzofia Reuven

563

............................. 4 Moshe Sharoni

564

................................. +Atalia Itzkovitz

565

........................................ 5 Tomer Sharoni

566

........................................ 5 Orian Sharoni

567

............................. *2nd Wife of Moshe Sharoni:

568

................................. +Yosefa Friedman

569

........................................ 5 Yotam Sharoni

570

........................................ 5 Keren Sharoni

571

............................. 4 Elhanan Zvi Sharoni

572

................................. +Carmit Peleg

573

........................................ 5 Miriam Dina Sharoni

574

............................................ +Aharon Fridman

575

.................................................. 6 Hana Fridman

576

........................................ 5 Yehuda Leib Sharoni

577

............................................ +Avigail

578

.................................................. 6 Hadassa Sharoni

579

.................................................. 6 Ayala Sharoni

580

.................................................. 6 Avraham Elazar Sharoni

581

........................................ 5 Meir Sharoni

582

........................................ 5 Yosef Haim Sharoni

583

............................................ +Sima

584

.................................................. 6 Shira Sharoni

585

........................................ 5 Naomi Sharoni

586

............................................ +David Ben-Zvi

587

.................................................. 6 Efrat Ben-Zvi

588

.................................................. 6 Yehonatan Ben-Zvi

589

.................................................. 6 Itamar Ben-Zvi

590

........................................ 5 Mina Sharoni

591

............................................ +Haim Aharonovitz

592

........................................ 5 Elisheva Sharoni

593

............................................ +Barak Boimfeld

594

........................................ 5 Shimon Sharoni

595

........................................ 5 Yaakov Israel Sharoni

596

............................. 4 Sara Sharoni

597

................................. +Amos Barash

598

........................................ 5 Haim Barash

599

........................................ 5 Yael Barash

600

........................................ 5 Gad Barash

601

................... 3 Marcel Shaashua 1921 - 2014

602

....................... +Gurji Abdlazir

603

............................. 4 Jacques Melroy Abdlazir

604

................................. +Andrea Wood

605

........................................ 5 Daniel Abdlazir

606

........................................ 5 Vida Abdlazir

607

............................. *2nd Wife of Jacques Melroy Abdlazir:

608

................................. +Liora Luxemboorg

609

........................................ 5 Marsella Abdlazir

610

............................. 4 [13] Edward Abdlazir

611

................................. +[14] Margo Sawdayee

612

........................................ 5 [15] Guy Abdlazir

613

........................................ 5 [16] Meir Abdlazir

614

............................. 4 Avraham Oz Abdlazir

615

................... 3 Violet Letta Shaashua 1926 - 2012

616

....................... +Moris Gabbay - 2012

617

............................. 4 Adel Gabbay

618

............................. 4 Ellen Gabbay

619

................... 3 Shimon Shaashua 1929 - 2011

620

....................... +Aviva Agassi

621

............................. 4 Moshe Shaashua

622

................................. +Orna Efrati

623

........................................ 5 Sigal Shaashua

624

............................................ +Kobi Zam

625

.................................................. 6 Ilai Zam

626

........................................ 5 Meir Shaashua

627

............................................ +Shir-Ran Shechter

628

.................................................. 6 Noga Shaashua

629

............................. 4 Rachel Shaashua

630

................................. +David Cohen

631

........................................ 5 Galit Cohen

632

............................................ +Shalev Admoni

633

.................................................. 6 Moria Admoni

634

.................................................. 6 Hadas Admoni

635

.................................................. 6 ShirEl Admoni

636

.................................................. 6 Nehorai Admoni

637

.................................................. 6 Ilay Admoni

638

.................................................. 6 Tehila Admoni

639

........................................ 5 Dina Cohen

640

............................................ +Moti ?

641

.................................................. 6 Naor ?

642

.................................................. 6 Tair ?

643

.................................................. 6 Shira ?

644

........................................ 5 Hofit Cohen

645

........................................ 5 Yaakov Cohen

646

............................. 4 Ronit Shaashua

647

................................. +Erez Feigin

648

........................................ 5 Chen Feigin

649

........................................ 5 Maayan Feigin

650

........................................ 5 Doron Feigin

651

................... 3 [17] Aharon Shaashua

652

....................... +[18] Shoshana Aslan

653

............................. 4 [19] Moshe Shaashua

654

................................. +[20] Floret Unger

655

........................................ 5 [21] Barak Shaashua

656

............................................ +[22] Tmima

657

........................................ 5 [23] Sagi Shaashua

658

........................................ 5 [24] Ofir Shaashua

659

............................. *2nd Wife of [19] Moshe Shaashua:

660

................................. +[25] ? Raya

661

........................................ 5 [26] Maor Haim Shaashua

662

........................................ 5 [27] Israel Meir Shaashua

663

........................................ 5 [28] Margalit Hana Shaashua

664

............................. 4 [29] Meir Shaashua

665

................................. +[30] Noa Dar

666

........................................ 5 [31] Yehu Shaashua

667

........................................ 5 [32] Hillel Shaashua

668

............................. 4 [33] Dina Shaashua

669

................................. +[34] Oved Haisraeli

670

........................................ 5 [35] Shaked Haisraeli

671

........................................ 5 [36] Assaf Haisraeli

672

................... 3 Lvira Hanna Shaashua 1936 - 1978

673

....................... +Albert Murad

674

........ 2 Khatoun Agassi 1903 - 1988

675

............ +Joseph Judah - Unknown

676

................... 3 Shimon Judah

677

................... 3 Aharon Judah

678

....................... +? ?

679

............................. 4 Daniel Benjamin Judah

680

................................. +Celine

681

................... 3 Jacob Judah

682

....................... +? ?

683

............................. 4 Katherin Naomi Judah

684

............................. 4 Sam Judah

685

........ 2 Mazal Tov Agassi 1905 - 1990

686

............ +Yosef Agassi 1887 - 1954

687

................... 3 Shimon Agassi 1929 - 1948

688

................... 3 Aziza Agassi 1930 - 1981

689

....................... +Yaakov Agassi - 1981

690

............................. 4 Gafnit Agassi

691

................................. +Florian Fen-Feltt

692

........................................ 5 Yarden Agassi

693

........................................ 5 Kerem Agassi

694

............................. 4 Vered Agassi

695

................................. +Yosef Weiss

696

........................................ 5 Naomi Weiss

697

........................................ 5 Sara Weiss

698

........................................ 5 Rachel Weiss

699

........................................ 5 Nehama Weiss

700

................... 3 Shmuel Agassi

701

....................... +Aviva Daloumi

702

............................. 4 Yosef Agassi

703

............................. 4 Nilly Agassi

704

................................. +Eli Fallah

705

........................................ 5 Haleli Fallah

706

........................................ 5 Michael Fallah

707

............................. 4 Shimon Agassi

708

................................. +Gili Bergman

709

................... 3 Efrayim Agassi 1936 - 1961

710

................... 3 Menahem Agassi

711

....................... +Yehudit Weissblum

712

............................. 4 Ronen Agassi

713

................................. +Einat Frechter

714

........................................ 5 Uri Agassi

715

........................................ 5 Rona Agassi

716

........................................ 5 Michaela Agassi

717

................... 3 Ora Agassi

718

....................... +Elisha Shahmoon

719

............................. 4 Menashe Shahmoon

720

............................. 4 Yael Shahmoon

721

............................. 4 Efrayim Shahmoon

722

................................. +Keren Bar-Zohar

723

........................................ 5 Itamar Shahmoon

724

........ 2 Eliyahu Haim Agassi 1909 - 1991

725

............ +Ada Varadi 1914 - 1997

726

................... 3 Roni Agassi

727

....................... +Eliyahu Luria

728

............................. 4 Gilad Luria

729

................................. +Vered Shevah

730

........................................ 5 Aviv Luria

731

............................. *2nd Wife of Gilad Luria:

732

................................. +Ditti Spivak

733

........................................ 5 Omri Luria

734

........................................ 5 Yoav Luria

735

........................................ 5 Ittai Luria

736

............................. 4 Michal Luria

737

................................. +Dani Grinberg

738

........................................ 5 Yiftah Grinberg

739

........................................ 5 Itamar Grinberg

740

........................................ 5 Dafna Grinberg

741

............................. 4 Hagai Luria

742

............................. 4 Noa Luria

743

................................. +Itzik Cohen

744

........................................ 5 Hillel Cohen

745

................... 3 Shimon Agassi

746

....................... +Miri Prywes

747

............................. 4 Uri Agassi

748

................................. +Yael Ring

749

........................................ 5 Lior Agassi

750

........................................ 5 Eyal Agassi

751

............................. 4 Maya Agassi

752

................................. +Max Gatmor

753

........................................ 5 Eno Gatmor

754

............................. 4 Naama Agassi

755

................... 3 Rafi Agassi

756

....................... +Ronit Margalit

757

............................. 4 Ran Agassi

758

................................. +Idit

759

........................................ 5 Lihi Agassi

760

........................................ 5 Jonatan Agassi

761

............................. 4 Yuval Agassi

762

............................. 4 Clil Agassi